Oan’ e ein fan de simmer

Burt Hines, dy’t in hertkwaal hat, bringt mei syn dochter Josie en syn húshâldster Clemma foar de lêste kear de simmer troch yn syn twadde húske yn Pennsylvania. Hy hat al ferskate hertoanfallen achter de rêch en gjinien hat dan ek de yllúzje dat er noch lang libje sil. Josie nimt dit har mem kwea ôf, omdat sy tinkt dat de hertoanfallen feroarsake wurde troch in brutsen hert. At har mem op fersyk fan Burt it wykein útfanhûs komt, ferwyt Josie har in kâld spultsje mei har eks – man te spyljen, mar de werklikheid is wol wat komplekser. Yn itselde wykein komme der ek noch wat potinsjele houlikskandidaten del foar Josie, en Clemma, dy’t foar dit hieltyd grutter wurdende selskip it iten organisearje moat, wurdt konfrontearre mei de man dy’t har sân jier ferlyn sitte litten hat. Doch hat se nettsjinsteande de drokte de tiid om Josie, dy’t se as in dochter beskôget, it setsje te jaan dat noadich is om it mei har mem yn ‘t lyk te breidzjen