By Lydia

In hûs yn Efeze yn de earste tiid nei it libben fan Jezus as de befolking yn dy kontreien noch swier te lijen hat ûnder de besetting fan de Romeinen.