Odysseus yn Bjirmerhaven

Yn dit stik komt it âlde Grykske heldeferhaal yn moderne foarm werom. It moderne taalgebrûk en de hjoeddeiske situaasjes jouwe in komyske draai oan it mearke-eftige ferhaal.
Yn “It wapen fan Ithaca”, in herberch, regearde Odysseus as de net-kroande foarst oer it doarp, foar dat er de oarloch yn gong. Al fyftjin jier lang wachtet Penelope op syn weromkommen. Hast like lang sitte fjouwer nije frijers oan’e stamtafel en wachtsje wa fan harren sy kieze sil. Se beslút te kiezen foar dejinge dy’t de hânbôge fan Odysseus spanne kin en dy’t dêrmei syn ferneamde “flesseskot” dwaan kin. Se wit dat gjinien dit neidwaan kin. Telemachus, harren soan, hat lykwols in âlde swerver meinaam, dy’t sûnder muoite de flesse rekket: Odysseus is werom.