De bleate wierheid

Frou Killebuur (bytsje kak) en frou Kwakkelei (bytsje folks) binne keppele om by de doarren lâns te gean om hantekeningen op te heljen tsjin sinleas geweld en fulgêrens. Ien fan de earste hûzen wurdt bewenne troch Flens, in keunstskilder, dy’t der goed útsjocht. Se binne samar binnen en krije kofje. Frou Kwakkelei fertelt ferhalen oer Flens dy’t rûn geane en oer syn modellen. Se besjogge in skilderij fan in bleate frou sûnder skonken.
Dat wit Flens de froulju te paaien mei syn poetyske útspraken oer harren skonken. Al gau komme de hantekeningen op it twadde plak en dogge se alles om de oandacht te krijen fan Flens. Oant frou Kwakkelei twa skonken fynt yn de kelder…!