Swarte Sijke

Harm Beekman kin it mei syn frou net iens wurde oer it plak fan harren fakânsje. Fan klearebare ellinde giet er in jûn op stap en komt oansketten en mei in bûde oan syn holle wer thús.
Soan Sander hat in fuifke hân en komt sûnder klean thús. Dy binne by it swimmen stellen, seit er. Mar foar allebeide komt der lijen efterwei. Ynse Sjollema, noch in âld skoallekammeraat fan Harm, komt mei de klean fan Sander oansetten; dy hat er fûn op ‘e sliepkeamer fan syn dochter Froane. En Harm kriget de oare moarns in telefoantsje fan in lichte frou, dy’t seit dat er har trouwen tasein hat en dat er har daliks by him thús ferwachtsje kin.
Harm syn frou Geartsje is in trochsetter en wol dan allinne mar mei fakânsje. As se de auto út ‘e garaazje rydt, sjocht se in frommes fallen dêr’t se miende bylâns riden te wêzen. Letter rydt se tsjin in stilsteande auto oan en fuort dêrnei rekket de hiele auto yn ‘e poeier tsjin in lantearnepeal.
Sander wit him der sawat út te praten mei syn klean, mar Harm en Geartsje komme yn in sjantaazjesaak telâane. Aldergeloks kin Sjollema, dy’t earder troch deselde minsken sjantearre is, harren helpe.
Dat, al hoe mâl as it der ek foarstien hat, it komt dochs allegearre wer op syn poatsjes terjochte.