Sûnt Kaïn

De beide haadpersoanen: Karel de Boer en Albert Heder, binne fan bern ôf oan al kammeraten; se ha tegearre fierder leard en binne no beide as yngenieur ferbûn oan in loftfeart-laboratorium. Karel is in wat sletten, stugge man en kin ’t net ha, dat Albert safolle mear libbenskeunst besit en mei elkenien oer de wei kin. As Karel der him dan ek noch fan fertinkt dat er syn frou ynpalmje wol, boazet syn jaloerskens sa oan, dat it plan yn him ripet om syn maat by in fleantúchproef ferûngelokje te litten. Ada, Albert syn frou, sit yn noed, as hie se in foargefoel fan in ûngelok. Dat hie der ek fan kommen, as net de tredde (froulike) yngenieur yngrypt hie op it lêste nipperke, dêr’t se beide manlju mei wit te rêden: de iene foar de dea, de oare foar de skande.
De spanning is grut! Ek neitiid, want hoe sil Albert réagearje as er alles gewaar wurdt?

Mar de ûntspanning komt om ferantwurde wize.