Sire

In licht-absurdistysk stik oer it kompjûter-tiidrek dêr’t wy yn libje. Yn dit stik nimme de kompjûters it fan de minsken oer. It spilet him ôf yn it famylje-bedriuw ‘The Power Corporation’. It bedriuw hat krekt it Amsterdamske frachtbedriuw Int. Cargodoors oernommen en de saken geane goed. Hiel stadich komme der hieltyd mear kompjûters en ferdwine de minsken.