Sûzen

In frou en in man moetsje inoar op in tsjerkhôf. Sy is in hiele ‘ frjemde’ frou. Hy is in widner, dy’t geregeld it grêf fan syn frou besiket. Syn begrutsjen mei de frou bringt him yn in lestige situaasje.