Mem

De mem yn dit stik is net tefreden mei har libben, sy fielt har it sloofke fan man en húshâlding. Sy besiket út dy sfear wei te kommen en mear har sels te wurden. Yn har relaasjes mei oaren docht bliken dat dat net maklik is. De hjoeddeiske problematyk mei syn ûnfrede en machteleazens is ek foar oaren in rem op in ûntjouwing nei eigen aard en fielen.