Op bêd? Mei sa’n portret?

Liesbeth van Tilburg, in skieden jonge frou besiket mei wikseljend sukses in Bêd en Brochje oan see te behearen. Paul, har eardere peetomke, stipet har út en troch dêrby. Op in dei komt hy mei in apart ferhaal, dat mei ien klap in ein meitsje kinne soe oan har finansjele problemen. As hja troud mei – de foar har folsleine frjemde – Freek Wagemakers, sille sy en hy erfgenamt wurde fan in hiele protte jild.
Liesbeth is nettsjinsteande dochs wol hiel nijsgjirrich nei de ûnbekende houlikskandidaat…..Wannear hy as gast nei har B en B komt, kriget se de kâns him kennen te learen. Om sels dêrby op de eftergrûn te bliuwen, betinkt se in nuodlike list.
Dêrneist hat se noch te krijen mei in aardige, mar trochloaie ynwenjende neef, en in net te snoade helpke, frjemde buorren en op in stuit ek mei de twa ferskate susters fan de mooglike brêgeman.
Hoe giet se dêr mei om?

Sin, snoad en swierte

Alex is op jild út en hy hat foar syn baas Frank in kompjûterprogramma ûntwikkele. Omdat dizze ûnsympatike fint de opbringsten hjirfan foar himsels hâlde wol, besiket hy syn freondinne Rian foar syn karke te spannen. Mar omdat Rian de dochter is fan baas Frank, jout dat grutte problemen. Dêrom betinkt Alex in pear listen om syn doel te berikken. Lestich foar him is dat de keunstskilder Ivo, dy’t in portret makket fan Rian, smoar fereale wurdt op syn model. Komme noch by; Floor, de keapsike frou fan de hast fallite Frank, de ûnbetroubere help, de ynklauwerige Loes mei har geheim en Thea, dy simpele mar o sa tûke help yn de húshâlding fan Frank en Floor en it resept is klear om elkoar it libben behoarlik lestich te meitsjen. Fansels komt nei alle healwize ferwikkelingen alles op syn poatsjes telâne.