Freonen yn frede

It is 5 maaie. Yn in ‘goede’ hushalding mei trije generaasjes komt dan, neist tankberheid, ek ald sear nei boppen. De jeugd wol allinne mar in dei frij en feestfiere. As de buorman komt mei it berjocht dat in man dy’t ‘fout’ wie yn de oarloch in lintsje krije sil, wol pake aksje fiere. Mar as dúdlik wurdt dat de man nei de oarloch alles wer goed makke hat, bynt pake yn.

Sa earlik as goud

“Jild makket net lokkich, mar it is noflik om te ha”, in bekende útspraak,
dy’t benammen jildt foar Bram Guldenmond. Bram, begûn as
glêzewasker, dy’t floitsjend en sjongend troch it libben sylde, is no
direkteur fan in “echt” skjinmakbedriuw: “De Gouden Spûns BV”.
Holpen troch syn fûleindige wyfke Brenda, syn wat sleauwe sweager
Sjaak en dy syn rabbelskûte Sjaan, krije se de iene nei de oare tsjinslach.
Oant se, samar, in dikke priis mei in bonus winne. Se binne út de niten!
Mar dat KIN net, want noch Bram noch Brenda hat oait in lot hân fan dy
lotterij.
It jild is der dan wol, mar foar hoelang? Wannear wurdt it werom frege?
Stipe troch Wendy, in relaasjebehearster fan Bram syn bank, en Hetty, in
PR-meiwurkster en finansjeel adviseuze fan de “Telebelshow”, groeit de
saak fan de iene op de oare dei as slaad. De swierrichheden rane fuort as
snie foar de sinne.
Mar binne se sterk genôch om de wielde oan te kinnen?? Brenda en ek
Sjaan sitte der oer yn. Is dat terjochte?
In moderne komeedzje, dy’t driget út te rinnen op in trageedzje en dy’t
úteinlik in kluchtige draai kriget en mei in ”Ein goed, alles goed” as
kostlik skouspul-mei-ynhâld, sûnder mis in grut tal opfierings belibje sil.
In lot út ’e lotterij.