Senuwbehanneling yn ‘e fakânsje

Eelco van Balen sil mei fakânsje en syn assistinte Ine sit efter him oan, bang dat er de trein net mear helje sil. Dan komt der noch in jonge frou mei slim pinemûle…. Dan dy ek noch mar helpe. Dan komt op it alderûngelegenste stuit ek noch syn omkesizzer Aldert om him wat jild te freegjen. Hawar, Aldert kriget niget oan Ine en Eelco mei syn pinemûlepasjinte hiel wol lije. As Eelco einlings en te’n lêsten de doar út is, ferskynt der in ynbrekker op it toaniel en dy nimt it djoere postsegelalbum fan Eelco mei, dêr’t Ine op passe soe.
Letter docht bliken dat Aldert de dief te fluch ôf west hat, want dy komt yn it twadde bedriuw mei it kostbere album opdaagjen. Ine hat Eelco by de grins werom roppe kinnen, dat dy is gau wer thús.
Yn it lêst krije Aldert en Ine elkoar en wurde Eelco en Aleida it ek iens, al hat dat nochal wat fuotten yn ’t gat. De dief, sa docht bliken, is de man fan Sijke, dy’t in skoft lyn by har weirûn is.
En Sijke is de fertelster, dy’t de ferfrysker oan it stik tafoege hat.
Om’t de spyltiid sawat fiif kertier beslacht, lient it stik him foar oanfolling op sjong- en muzyk- en soksoarte jûnen.

Piters prik prikelet probaat

Sint is keunstskilder en fersein oan Wytske. Tusken dy beide akkedearret it net sa bot, omdat Sint neat fan syn skilderijen makket en Wytske foar harren sa gjin takomst sjocht. Op in dei kriget Sint besite fan Teo, in fabrikant yn frisdrinken, mei syn sekretaresse. Yn it petear ûntkomt Sint sûnder erch in slachsin foar de frisdrankereklame en Teo is hjir sa fan ûnderstboppest, dat er yn Sint in reklameman by útstek sjocht. Omdat Teo ek nocht oan skilderjen hat, besiket er dat ris en krekt op dat stuit, komt der in ferslachjouster yn, dy ’t dwaande is om artikels te skriuwen oer keunstskilders, dy ’t as mislearre beskôge wurde kinne. Wat Teo makket is sa gek noch net en om ’t hja Teo foar Sint oansjocht, komt der in posityf artikel oer him yn ‘e krante. It aparte is dat Sint, Teo dus, syn skilderwurk sittendewei op bêd docht.
It tafal wol dan ek noch, dat Teo syn dochter Lyske graach model stean wol en by har heit telâne komt op it atelier. Fansels wurde de misferstannen, dy ’t der geandewei it stik ûntstien binne, stadichwei oplost en oan ‘e ein fersizze Teo en in bêste klant harren oanelkoar en datselde dogge Sint en Lyske. Net allinne dat Sint de kreaze dochter fan Teo sines neame mei, hy wurdt ek de kompanjon fan syn skoanheit.