Diagnoaze B.E.R.N.

Tom is in jonkje mei in protte fantasij. En dat moat ek wol, want hy is wol gauris allinnich thús.
Syn heit en mem binne altyd oan it wurk en dêr binne se tige grutsk op. Under iten prate se ek inkeld mar oer harren wurk. En se harkje alhiel net nei elkoar.
Tom sit mar wat ferlern by al dat gekeakel. It hûs , dêr’t se yn wenje stiet alhiel oan ’e oare kant fan de stêd en Tom syn maten wenje dus, jawol, krekt oan de oare kant. Ferfelend, as men alteast net sa’n protte fantasij hat as Tom.
As syn âlders der net binne en somtiden ek as se der wol binne, fantasearret Tom hiele ferhalen by elkoar. Syn fantasij is sa grut, dat er alle karakters, alle bisten en meunsters en minsken ek echt sjocht en fielt. Mar syn âlders dus net en dat is hiel spitich, want dan kinne se net meidwaan yn syn ferhalen. Dat dogge se dan ek net!

Stimme, blinder!

Twa froulju sitte op it stimburo.
Der komt in jonge kiezer, dy komt der letterlik en figuerlik net mear út. Hy bliuwt sitten.
Der is panyk by de twa froulju. Wat sizze de regleminten oer minsken dy’t net út it stimhokje komme? Kinne se dizze jongeman stimadvys jaan? As Beatrys en Sylvia mei elkoar yn diskusje gean, blykt al gau hoe grut de tsjinstellingen binne.
De keurige Beatrys hat in ferstannige miening en ek sa’n man. Sylvia is de frou fan in frachtweinsjauffeur en sy hâldt net fan nuânse.
Yn harren personaazjes sjogge we de tsjinstellingen tusken establishment en populisme. We sjogge de ûnmooglikheden en sympatike kanten fan beide streamingen.

Memmen en dochters

In dochter wol besykje har heit Herman te finen. Dy is krekt foardat se berne waard ferdwûn.
Se tinkt dat se him sjoen hat, mar se mei fan har mem út noch yn net besykje en kom mei him yn kontakt.
Yn in rappe wikselwurking fan twa sênes, dy’t tagelyk spile wurde, wurdt der praten oer de heit.
Oan de iene kant sjogge we dêr de soarchsume mem, dy’t har 20 jierrige dochter yn de stringen besiket te hâlden.
Oan de oare kant is der in soarchsume dochter, dy ’t it dreech hat mei in mem, dy’t justjes yn ’e bernskens is.
It docht bliken, dat der in tal nuveraardige saken spylje yn relaasje ta Herman. Der wurdt socht om mear dan inkeld de heit.
Der wurdt socht nei antwurden; fan doe en fan no.

In stik fan fleur en fertriet. Oer memmen en dochters en oer harren leafde foar elkoar, dy’t bliuwt.