De ynbylde sike

De man is in ferbiten hypokonder, dy’t ûnder lieding fan in soad dokters en apotekers syn libben ferslyt op syn ‘siikbêd’. Op in dei beslút hy dat it tiid wurdt dat syn dochter trouwen giet. Yn ferbân mei syn sabeare syktes liket it him tige noflik om in dokter te hawwen as skoansoan, derhalve regelet hy dat. Syn dochter is hjir net fan sjarmearre, hja is al fereale op in oarenien. De heit lykwols jout syn dochter in kar-út: of trouwe, of it kleaster yn. Op in stuit spanne de broer fan de man en it tsjinstfamke gear en betinke in komplot tsjin de man om èn de plande brulloft tsjin te hâlden èn de frou, dy’t allinne om it jild by him bliuwt, te ûntmaskerjen. Kommintaar: In op en top komeedzje mei alle yngrediïnten. It is skreaun yn de 17de ieu, mei oare wurden, in grut tal teksten binne net mear fan dizze tiid, dat kin in neidiel wêze mar foeget wol in ekstra diminsje ta oan dit stik. Der wurdt in soad mei teksten boarte, bytiden rinne hja troch elkoar hinne en bytiden rinne hja lâns elkoar hinne. Dêrtroch is it gjin maklike komeedzje, mar as it slagget dan is it in súkses

De ynbylde sike

De man is in ferbiten hypokonder, dy’t ûnder lieding fan in soad dokters en apotekers syn libben ferslyt op syn ‘siikbêd’. Op in dei beslút hy dat it tiid wurdt dat syn dochter trouwen giet. Yn ferbân
mei syn sabeare syktes liket it him tige noflik om in dokter te hawwen as skoansoan, derhalve regelet hy dat. Syn dochter is hjir net fan sjarmearre, hja is al fereale op in oarenien.
De heit lykwols jout syn dochter in kar-út: of trouwe, of it kleaster yn.
Op in stuit spanne de broer fan de man en it tsjinstfamke gear en betinke in komplot tsjin de man om èn de plande brulloft tsjin te hâlden èn de frou, dy’t allinne om it jild by him bliuwt, te ûntmaskerjen.

Kommintaar:
In op en top komeedzje mei alle yngrediïnten. It is skreaun yn de 17de ieu, mei oare wurden, in grut tal teksten binne net mear fan dizze tiid, dat kin in neidiel wêze mar foeget wol in ekstra diminsje ta oan dit stik. Der wurdt in soad mei teksten boarte, bytiden rinne hja troch elkoar hinne en bytiden rinne hja lâns elkoar hinne. Dêrtroch is it gjin maklike komeedzje, mar as it slagget dan is it in súkses.

NB Fan dit stik is ek in fryske bewurking fan Alle G. Hof.

DS

De ynbylde sike

De âlde Argan hat him ynbyldet dat er deasiik is. Syn frou Béline docht har bêst om dit gefoel noch te fersterkjen. Se hat belang by syn jild en hellet dêrom noch in pear dokters yn ‘e hûs om by Argan de panyk noch grutter te meitsjen. Argan hat grut respekt foar de medisi en jout ien fan harren, Diafoirus, tastimming om mei syn dochter Angélique te trouwen. Angélique wol net, sy is fereale op Cléante. Dan komt de tsjinstfaam mei in moai plan: Argan moat dwaan oft er ferstoarn is. Sa komt hy te witten hoe’t de famylje reagearret; Angélique is ferslein, mar syn frouw is bliid.
Foar Argan is no alles dúdlik. Hy nimt ôfstân fan syn frou en lit Angélique mei Cléante trouwe, wol op de betingst dat Cléante foar dokter leart.
Ien fan de bekendste stikken fan Molière dat lykas de measte blijspullen fan dizze skriuwer al sa’n trijehûndert jier repertoire hâldt.