In protte spul om neat

‘In protte spul om neat’ spilet him ôf op it paleis fan faorst Leonato, dêr’t it jonge stel Hero en Claudio meikoarten brulloftsje sille. As tiidferdriuw sette se in falle op foar de mûlripe Beatice en de arrogante Benedikt. Underwilens besiket de trochtrape Don Juan it houlik dwers te sitten troch Hero falsk te beskuldigjen. Oan ‘e ein blykt it allegear ‘Spul om neat!’
Dizze sprankeljende komeedzje kin in lust foar each en ear wurde, dêr’t sa likernôch 50 spilers, grut en lyts, foar in prachtich spektakel soargje kinne!

Goud út strie (of Reppelstaltsje)

Bewurking fan in (toaniel)bewurking fan it bekende mearke oer it famke Reppelstaltjse (Repelsteeltje).
Yn dizze bewurking sitte ek in tal lieten foar koar. De koarleden kinne ek as figuranten meispile.