Pake Sytse’s libbenstier

Sytse Troast moat ferhúzje nei in soarchsintrum ta. Syn bern Loltsje-, Evert-, en Edou helpe him te ferhúzjen. Foar Sytse is dit in hiele stap en it leechheljen fan syn hûske jout in soad argewaasje. Sytse komt terjochte yn soarchsintrum “Skoatterhiem”, dêr hat de lestige juffer Braaksma it heft yn hannen. Gelokkich meitsje de susters Betsje en Lyske it him sa folle mooglik nei’t sin, ek de technyske man Murk is in stipe foar him. Dat is nedich, want Braaksma hat him ferbean it neaken skilderij “ Madonna “ op te hingjen yn de keamer fan Sytse. It skilderij, dêr’t de glûprige Adelbert de skoansoan fan Sytse in eachje op hat is samar wei wurden.. Letter docht bliken dat it skilderij in soad jild wurdich is. Foaral Braaksma is op’t ein as it skilderij net boppe wetter komt. Sytse set Braaksma foar’t blok en driget har mei de polysje as sy net soarget dat it skilderij wer op’e lappen komt. Is juffer Braaksma wol sa betrouber?? as in reade trie soarget Betsje foar ekstra spanning mei syn hûntsje Beike.

Kraanfûgels…?

Yn in hotel, oan ‘e râne fan it bosk, stean twa tafels ree foar it moarnsiten. Oan de iene tafel sit in frou te wachtsjen op har man dy’t foar it moarnsiten oan ’t joggen is. Oan de oare tafel sit in man te wachtsjen op syn frou, dy’t nei de kapper is?
De betsjinster oan de tafel fan de frou suggerearret dat har man by syn ‘couling down’ grutte belangstelling foar de froulju hat. De ober oan de tafel fan de man suggerearret dat syn frou, wierskynlik mei grutte belangstelling stiet te sjen nei de mannen har ‘couling down’, wat liket op it balts gedrach fan de Kraanfûgels. Nei lang wachtsjen stappe de beide gasten op. It blykt dat se elkoar kenne. Se beslute om der tegearre in ûnferjitlike dei fan te meitsjen. Mar dat wie net de bedoeling fan de ober en de betsjinster, se bliuwe ferslein efter.

Fanfare

De twa pleatslike kroechbazen kinne it net sa goed mei-inoar fine en dêrtroch falt it pleatslike muzykkorps útinoar yn twa helten. Hokker ploech hat rjocht op it findel en de ynstruminten en wa fertsjinwurdiget Lagerwiede op it grutte konkoers? De boargemaster mingt him yn de striid en ek de dirigint spilet net swak by. En dan is der fansels noch in leafdesferhâlding tusken in kastleinsdochter en in plysjeman….Ek foar it wetter is der in grutte rol weilein. Spanning, muzyk, moaie plaatsjes en in protte wille.

Dagen fan striid

It ferhaal spilet him ôf yn it rampjier 1672. It lân waard fan trije kanten oanfallen. Fanút it noarden en westen oer de Noardsee troch de Ingelsen, fanút it suden troch de Frânsen en fanút it Easten troch de Dútsers, dizze lêste ûnder lieding fan de biskop fan Münster.
Herman libbet mei syn beppe op de Katlykster heide. Hy is fereale op Eke, de dochter fan boer Sjoerd Ales, mar syn frou Makke fynt him net goed genôch foar har dochter.
Herman warskôget de boer foar it kommende gefaar fan de Dútsers, dy’t al hast by de Bekhofskâns by Aldeberkeap binne. Herman mobilisearret it folk en sprekt harren ta, de spanning wurdt grutter. It boerefolk fan Katlyk en Mildaam meitsje harren op foar de striid. De froulju moatte nei in feiliger hinnekommen; de heide.
De fijân wurdt ferslein en der kin klonken wurde op de oerwinning. Herman wurdt huldige foar syn oanfierdersrol. Sels de grietman fan Skoaterlân, generaal van Aylva fan it leger fan de staten fan Fryslân en in baron komme der oan te pas.
Mar dan komt beppe op it toaniel en komt der dúdlikheid yn it Grutte Geheim fan de heide. Bliuwt Herman op de Katlykster heide of ……………….
Uteinlik hat de hûn Drift it lêste wurd.

Ien fleach oer it koekoeksnêst

It stik spilet him ôf yn in deiferbliuw fan in psychiatryske ynrjochting. Seis manlike pasjinten bringe dêr de tiid, elk yn eigen wrâldsje, troch ûnder tafersjoch fan twa ferpleechsters en in no en dan observearjende dokter. Op fêste mominten wurde medisinen tatsjinne en fine groepspetearen plak. Dat bart allegearre ûnder troch de pasjinten akseptearre gesach: oarder en regels moatte der wêze.
Mar alles feroaret mei de komst fan de sânde pasjint: Max Midland. It is in man mei in foarskiednis: hy hat ûnderskate delikten plege en bedarre yn de finzenis. Dêr wit er him foar te dwaan as soe er gek wêze en dêrom wurdt er foar observaasje oerbrocht nei de ynrjochting. Hy hopet dêr op mear frijheid en set alles op ’e kop om dy ek te krijen. Hy spot mei alle foarskriften en regels, hat it mier oan gesach en giet neat út ’e wei om dat te ûndermynjen.
Foar de seis pasjinten hat dat ek gefolgen: de regelmaat fan al den dei is fier te sykjen en de sleur wurdt behoarlik trochbrutsen. Max fersteurt de groepspetearen, makket yn de eagen fan de lieding it deiferbliuw ta in gokhal, neamt de strange haadsuster in ‘kloatemokkel yn unifoarm’ en trunet de oare pasjinten oan om net alles te pikken.
Hy organisearret sels in nachtfeestje, wêrby’t er in frommes fan lichte seden de ynrjochting ynhellet. Foar ien fan de pasjinten hat har komst úteinlik desastreuse gefolgen. Mar net allinne foar him rint it net goed ôf!

Kabaret

“Kabaret” is in oangripend ferhaal dat him ôfspilet tsjin de achtergrûn fan de opkomst fan it nazisme yn it Berlyn fan om 1930 hinne en dat de ynfloed dêrfan op it deistich bestean sichtber en fielber makket.
In Amearikaanske skriuwer, op syk nei materiaal foar in roman, bedarret yn de Dútse haadstêd. Hy komt dêr yn ‘e kunde mei de nachtklubsjongeres. Yn it pension fan Fraulein Schneider lûkt in nachtklubstjer by de skriuwer yn en der ûntstiet in leafesrelaasje tusken twa hiel ferskillende wrâlden.
Allyksa liket in ferhâlding fan Fraulein Schneider en de Joadske grienteman Herr Schulz mei in houlik besegele te wurden. De opkomst fan it Nazisme hat grutte ynfloed op ien en oar.
“Kabaret” is in yndrukwekkend ferhaal mei toaniel, sang en dûns, dêr ’t in lytse tritich spilers, sjongers, dûnsers en muzikanten oan meidogge.

Leafs út Lollum

Yn “Leafs út Lollum” stiet sintraal de striid tusken Irene Doré, haad fan it sjipsconcern Kartoffy en Jane Baarnt, geheim aginte 009.
Ynset fan dizze striid is de superjirpel, in útfining fan Lolle Brandsma, de heit fan Jane.
Dizze superjirpel hat geheimsinnige krêften. Irene Doré set alles yn om it resept fan de superjirpel te bemachtigjen, wêr’t by geweld net mijt wurd.
It gemeentehûs yn Wytmarsum, docht bliken, is it sintrum fan de geheime tsjinst, ûnder lieding fan de sjef Boargersaken Earsteling. Jane wurdt hjir klearmakke foar de striid tsjin Irene Doré, har bytgrage hûntsjes Bill en Pom en har hânlangers Reade Pipo en Bint Nicola.
It hichtepunt fan de opera is de “G.E.I.T.”, de Grunniger Earpellaan Internationale Talintenjacht.
Fiif ploechjes jonge talinten litte op harren eigen wize hearre hoe goed se binne, se wurde beoardiele troch in deskundige sjuery: Irene Doré, Heino van Gildo en Muoike Lolkje.

In protte spul om neat

‘In protte spul om neat’ spilet him ôf op it paleis fan faorst Leonato, dêr’t it jonge stel Hero en Claudio meikoarten brulloftsje sille. As tiidferdriuw sette se in falle op foar de mûlripe Beatice en de arrogante Benedikt. Underwilens besiket de trochtrape Don Juan it houlik dwers te sitten troch Hero falsk te beskuldigjen. Oan ‘e ein blykt it allegear ‘Spul om neat!’
Dizze sprankeljende komeedzje kin in lust foar each en ear wurde, dêr’t sa likernôch 50 spilers, grut en lyts, foar in prachtich spektakel soargje kinne!

Hûs te keap

Om ’t Mijndert van der Sas en syn frou Myrna it hijr wol ‘besjoen’ ha, beslute se te ferhúzjen. Omdat se it net rom ha, ha se wat betocht om dat gau te feroarjen. En dat liket ek noch te slagjen. Mar dan komme de nije bewenners. Troch omstannichheden duorret it even ear ’t se yn’e gaten ha, wat en hoe ’t it allegear yn elkoar sit. Se fiele harren beskiten en se litte it der net by sitte. Mei troch Japie (de papegaai) rint it úteinlik toch noch goed ôf!

Hynsteblom en Hynsteblom

De firma Hynsteblom en Hynsteblom is in handelskantoar, wer’t in protte dingen ferkocht wurde, teminsten as der wat oan te fertsjinjen is. Mark en Kees Hynsteblom binne de direkteuren en Appy is de magazynsjef, ien út tûzend. Hy wit altyd rie en sjocht alle hannel wol sitten. Mar wat net goed útpakt is de bûtenlânske wurkster, dy ’t swart yn tsjinst is. Joke van der Meer is fan de belêsting en komt der efter. Se moatte alle seilen bysette om ûngelokken foar te kommen. Juffer Anny is dyjinge wêr’t alles om draait. En mem Hynsteblom? Dat is wer in oar ferhaal. In stik dus wer ’t in protte út te heljen is.

De suster fan Jerry Finnegan

Brian Dowd hat de lêste tsien jier fan syn libben wraksele mei de ûnbeantwurde gefoelens foar de suster fan syn bêste freon, dy ’t neist him wennet. Mar hieltyd as er langer as tritich sekonden mei Beth Finnegan praat, einiget dat yn in fiasko. As er heart dat de suster fan Jerry trouwe sil, is it alles of neat foar him. Him útsprekke of foar altyd stilhâlde. Hy is op it point of no return oankommen. Wat hat er te ferliezen – behalve de leafde fan syn libben!
Yn in fluch tempo folgje der in rige fan fleurige sênes, wêr ’t Brian en Beth fan har sânde en sechste jier ôf fia har puberale jierren úteinlik oankomme by har leeftyd fan hjoed de dei, begjin tweintich. Dit blijspul hat publyk fan alle leeftiden fermakke.

In soer puddinkje

Yn dizze klucht giet it om it testamint fan Desmond Clairborn dy ’t middels syn advokaat syn famylje en sekretaresse komme litten hat foar it foarlêzen dêrfan. De famylje is tige ynklauwerich en is min te sprekken oer de oanwêzichheid fan de sekretaresse. In famyljebân is der net en dat utert him yn ôfgryslike feninige dialogen. De famylje bestiet út in rêd pratende neef, in arrogante soan en syn op Marilyn Monroe lykjende frou, in yn astrology ynteressearre nicht en twa susters, de iene pittich, de oare senyl. De ferstoarne hat in hiel bysûndere betingst opnommen yn syn testamint en dat liedt ta de nedige spekulaasjes en aksjes by de famyljeleden. De ferdieling fan de erfenis blykt op it lêst tige ferassend út te pakken en it is boeiend te sjen hoe’t de ferskate erfgenamen dêr op reagearje.

In goede freon en kollega

Theo Kuijer komt thús fan in personielsfeest. Hy is moai oansketten. Kollega Joris bringt him thús. Hy hat wat tefolle oandacht bestege oan de frou fan de baas. Efkes letter komt sy ek delsetten. Se doart net nei hûs. Bang dat har man wat troch hat. Fansels komt dy ek nei Theo en sadwaande bedarje Wilma en Joris yn de kast. At Theo him der mei in smoes útwurke hat komt Trudy – sy is deabenaud foar har man en flechtet dêrom nei Theo. Se kriget ûnderdak, mar ek har man komt en dizze mept Theo ynelkoar. Wylst sitte Wilma en Joris noch yn ‘e kast. Ensfh. ensfh…
In klucht fol ôfwikseling, de iene is de doar noch net út of de oare stiet der alwer. Persoanen wurde ferwiksele, rûzje oer en wer en fansels dyjinge dy’t ûnskuldich is kriget de measte klappen.

De yslike wierheid

Húshâldster Jane fynt Mathilde van Dalen dea yn bad.
Hat se harsels tekoart dien, is se in natuerlike dea stoarn, of hat immen har ombrocht? It is oan ynspekteur Groen en syn team om de wierheid te achterheljen. Op útnoeging fan notaris van Bohemen komme der fiif erfgenamten opdraven. Dan docht al gau bliken dat de kreaze Mathilde van Dalen út noch yn gjin kreas libben libbe hat en omstapte mei in grouwélich geheim. In geheim dat ûnder it foarlêzen fan it testamint by de oanwêzigen lilkens en misbegryp opropt.

It Venus mystearje

De stienearme byldhouwer George Arnold is syn rie t’en ein as er net trouwe kin mei syn grutte leafde, Mary Morgan, of hy moast 50.000 dollar op syn rekken ha, in foarwearde dy’t de mem fan Mary steld hat, in draak fan in mem. Mem en dochter oerwinterje yn Rome, wêr’t George wennet. John Smith studearret rjochtenn en is in freon fan George. Hy hat in te gek plan om de brulloft trochgean te litten. Hy brûkt syn kennis fan de Italiaanske jurisprudinsje, hakket it moarmeren byld Columbia fan George kapot en bedobbet it yn in stik grûn dat er foar de keunstner keapet, dy’t neat yn ‘e gaten hat.
Moannen letter, as de brokstikken opgroeven wurde en byelkoar lein wurde, binne de autoriteiten der wis fan dat der in byld fûn is fan de Romeinske goadinne fan de leafde – Venus.
It byld moat ieuwen lyn troch in al lang fergetten byldhouwer makke wêze. Al gau folget der in ynvaazje yn de studio fan George fan alderhanne hannelslju dy ’t him graach kredyt ferliene wol en komt der in man fan de regearing mei in fette cheque. Komt de ferrifelderij út? In licht, grappich stik mei folle faasje dat it publyk grif fermeitsje sil.

Deagewoan yn ‘e sinne

Maria, sit al moannen allinnich opsluten yn in sel. Offisjeel wit se net werom, mar se tinkt dat it is omdat se de freondinne is fan in saneamde opstanneling. Op in dei kriget se selskip fan de slim tamtearre frou Lea. Se fertelle wat der mei harren bard is. Derby wit Maria fan neat, dy wit allinne fan it fredige libben yn har doarp. hja hat gjin weet fan polityk. Lea wol. Dy fertelt fan it plein yn’e stêd der’t sa ’n protte memmen op harren bern stean te wachtsjen. Meastal om ‘e nocht, want de soan of dochter is al lang wei. Lea wurdt dreaun troch hate tsjin it regear. Dêrom moat en wol se hurd bliuwe, mar dat falt har net maklik yn it selskip fan Maria. Se fertelt Maria fan alle freeslike dingen dy ’t se sjoen hat, dat se dêrom doch hurd bliuwe moat. Maria besiket har te treastjen en hat it oer leafde en hoe ’t sy alle dagen thús yn ‘e sinne siet. Elk bliuwt sa ’t se is, mar elk hat wol respekt foar de oar.

In frou foar Tobias

De famylje van Vlijmen is ryk. De heit is fabrikant fan ûnderguod mei in kompagnon. Tobias syn soan studearret wiskunde, hy hat allinne mar each foar syn stúdzje. En moat hielendal neat fan froulju ha. Foaral syn heit, dy ’t eartiids in echte froulju’s fersierder wie, kin him ôfsgryslike drok meitsje. Carolien en Agaath besykje dêr wat feroaring yn te bringen. Tobias is der earst hielendal mei oan, mar blykt letter ferrassend gau by te learen.

Oars as echt

Lyts Famke wachtet op Sinterklaas en Swarte Pyt. Sinterklaas leit op it toaniel. Pyt komt op út ‘e seal. As Klaas en Pyt fuort binne komt Famke troch de skoarstien. Se wol Pyt wurde. Ut ‘e tún komt kabouter Njoggen dy ’t siket om buorke acht. (de oare sân hat Sniewyt meinaam) Mei de kat geane se nei mearkelân. Se moetsje de keninginne fan Sniewyt, de wolf fan Readkapke en Heks Trui. It komt derop del dat by ’t einsluten elk mar wer gewoan himsels wêze wol. It gehiel wurdt opfleure mei lietsjes dy ’t spile wurde troch 4 musikanten, dy ’t harsels spylje. Mar soenen ek de kat, de heks, de keninginne en de wolf dwaan kinne.

Lessen yn moard

De earste sêne (foarwurd) wurdt yn in kolleezje seal spile. De kolleezje seal kin oan jûn wurde troch in lessenaar op it toaniel te beljochtsjen. Hjirachter stiet in professor, dy ’t de seal tasprekt. Yn it foarwurd docht bliken, dat de professor les jout yn it skriuwen fan skrillers. Hy hat de klasse yndield yn trije groepen. Groep A, dy ’t de perfekte moard “planne” moat. Groep B, dy ’t foar de wettertichte aliby ’s soargje moat en Groep C, dy ’t in moard oplosse moat.
Nei it foarwurd spilet it stik him ôf yn de wenkeamer fan in âlderwetsk hûs, weryn groep C de moard oplosse moat. It eins net te beskriuwen, safolle ferwikkelings spylje har op it toaniel. It stik hat úteinlik in ferrassend slot.

Gjin ekskús

René wennet gear mei har freon en sil trouwe. Har bernejierren komme boppen. By de terapeut Chris wurdt dit yn flash-backs oanjûn. It giet om in alkoholistyske mem en in heit dy ’t der noait wie (seeman).
Stipe kriget se fan de buorman dy ’t har misbrûkt. It kommentaar fan de bûtenwacht ( 6 persoanen) wurdt ôfsetten tsjin it ferhaal fan René. It machtelease (net) dwaan fan de helpferlieners. De famylje, de buorlju, de húsdokter ensfh. It is in oanklacht fan René yn dy rjochting. It publyk spilet yn ‘e ein ek mei. Twa tsjinstelde mieningen. (kin dûbelrollen fan eardere 6 wêze)