Griemerij mei omtinken

Yn likernôch 20 minuten ta dysels komme. Aardzje. It hjir en no belibje…
Dat sil mei de ienakter ‘Griemerij mei omtinken’ net barre. Al hoe iverich de dames yn dizze komyske ienakter it ek besykje, it slagget harren net.
Mar wat mei dizze ienakter wol slagget, is relativearje… mei in protte humor.
Dus tige sûn om de lever te kideljen.

In hite dei

It giet net goed mei it oannimmersbedriuw fan Albert. In tal manlju hat al dien krigen. Soan Wiebe, dy t itselde berop as syn heit dwaan wol, botste yn it ferline faak mei Albert oer de fisy op t sakedwaan, mar hy wol no wol mei syn heit yn de saak.
We komme der achter werom t syn ferkearing ut is en werom t er net mear fuotballet.
Wiebe is al ut e kast kaam foar syn eksfreondinne Britt en fertelt it no ek oan syn mem. Hy is noch wol bang om it syn heit te fertellen.

Vera, de Fekke

By ’t begjin fan dit stik wachtsje Joris en Saskia yn spanning de komst ôf fan harren skerpe skoanmem Vera. Dy komt tegearre mei har fierstente goede man Nico in pear dagen útfanhûs.
Harren jongste dochter Ineke komt ek mei. Sy wol graach aktrise wurde, mar dat achtet Vera fier ûnder har stân.
Ek broer Wim dy’t tydlik ynwennet by syn suster Saskia en Joris, is net echt bliid mei har kommen. Hy hopet troch te brekken as skriuwer, mar salang’t dat noch net slagge is, telt ek hy by Vera net mei.
Elly de húshâldlike help hat it ekstra drok mei de komst fan de famylje. Vera stiet bekend as uterst kritysk op alles en elkenien útsein op harsels. Boppedat dielt Elly mei immen út it gesin in grut geheim dat Vera echt net te witten komme mei.
Dan begjint in flitsend spul fol mei leagens betizings fertinkings ferkearde ynterpretaasjes fan briefkes ferwikseling fan persoanen en oare idioate sitewaasjes.
De wûnderlike feedokter Peter Nietz en de aktrise Dolly de Waerdt spylje der ek in wichtige rol yn.
Uteinliks moat sels de plysje deroan te pas komme.
Troch de útstelde ûntknoping fan guon feiten en in foar in diel nij plot is dizze flitsende weroersetting noch spannender wurden as it orizjineel. Boppedat binne ferskate sênes yngripend feroare.

Dizze Amerikaanske oerklucht hie yn it ferline ek by’t Nederlânske beropstoaniel en by de amateurs in protte sukses ûnder de titel ’n Huis vol herrie. It stik waard yn in eardere krisistiid ek ferfilme ûnder De familie van mijn vrouw. It is dêrom in ekstra útdaging dizze nije ferzje rinnende de hjoeddeistige krisis mei faasje en gloede spylje te kinnen. Jo publyk sil der troch opfleure wurde.

Kassavesjips

Kassavesjips is in fleurich toanielstik oer en foar it jongfolk. Els út Nederlân wol graach meidwaan oan de musical fan skoalle mar dat mei net fan har heit. Baba út Afrika hat de haadrol yn dy musical krigen, mar moat der dingen dwaan dêr’t er eins gjin nocht oan hat. It leafste soed er gûchelje wolle, mar dat mei net. Fia alderlei yntriges docht Els úteinlik doch mei yn de musical, kin Baba gûchelje yn de musical en wurde Els en Baba freonen.

Mearderjierrich en folwoeksen

Liesbeth, in mem fan 2 bern is al 15 jier widdo as se yn’ e kunde komt mei Jacob. De bern witte dat net en sette in advertinsje omdat se fine dat mem wer ris yn’ e kunde komme moat mei in man. Liesbeth sels set ek in advertinsje, dan kin se sizze dat Jacob dêr op skreaun hat. Der komt dus in postsek mei brieven en fansels wurde der manlju útnoege. Sil it Jacob slagje om der as bêste man fan Liesbeth út te kommen?

Nachtflinter

Nei de skieding fan har âlden komme Lara en har mem yn in lyts flatsje yn’ e stêd te wenjen. Lara is net gelokkich; se mist har heit en mei har mem kin se it net sa goed fine. Se krijt wat freonen op skoalle, mar as de populêrste famkes ynteresse yn har toane, docht se alles om der by te hearren. Se rekket hieltyd mear ferstringele yn de wrâld fan drugs, drank en stellerij. Har mem docht wakker har bêst om Lara wer op it goede paad te krijen, mar it is om’ e nocht. Lara tinkt gelokkich te wêzen oant har “freondinnen”har wer falle litte en Lara harsels letterlik ferliest.

## Dit stik is net mear leverber. Jo kin fan dit stik gjin boekjes mear keapje. Wol ha we noch in pear sichtboekjes, se kinne dus noch wol lêzen wurde.

As jo dit stik spylje wolle, matte jo sels de boekjes kopiearje.